47 93 82 00
Tom handlekurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden / Salgs- og leveringsvilkår

Generelt
Med selskapet menes i disse betingelser ISA Norge AS. For leveringer fra selskapet gjelder disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, såfremt det mellom selskapet og kunden skriftlig ikke er avtalt noe annet. Ved mottakelse av varene anses kunden for å ha godtatt selskapets generelle salgs- og leveringsbetingelser.


Avtale
Bindende avtale er først inngått ved skriftlig bekreftelse av tilbud. Dersom det er sluttet en avtale etter utveksling av flere dokumenter som for eksempel ordre eller ordrebekreftelse, og disse strider mot hverandre, skal det som er angitt sist gjelde.


Priser
En ordre inngås til selskapets normale salgspris i henhold til gjeldende prislister ved ordreinngåelse, med mindre annen pris er avtalt. Selskapet forbeholder seg retten til å regulere prisene i samsvar med myndighetenes bestemmelser dersom endringer skjer før ordren er levert. Det samme gjelder ved økte produksjonskostnader som følge av økte råvarekostnader, endrede valutakurser eller force majeure.


Levering
Alle varer leveres EXW , frakt vil bli belastet dersom annet ikke er avtalt.
Hasteordre/ekspressendinger belastes frakt.


Direkteleveranse
ISA Norge AS har avtaler med visse leverandører om direkteleveranser. Disse varer leveres fra leverandør direkte til kunden med fakturering via selskapet. Leveringsbetingelser for disse er de samme som respektive leverandør benytter.


Betaling
Betalingsbetingelser er 15 dager netto. Betaling etter forfallsdato belastes med 9,25% forsinkelsesrente. Selskapet har eiendomsrett (salgspant) i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt, jfr. pantelovens paragraf 3-14 følgende.

Ved handel på web tas det forbehold om eventuelle prisfeil som kan anses som opplagte feil.

 

Ansvarsforhold
Kunden er forpliktet til å motta og signere for mottatt gods ved levering. Antall kolli i leveransen skal godkjennes ved mottagelse av varene.

Kunden er forpliktet til å motta, kontrollere forpakning og signere for mottatt gods ved levering. Antall kolli i leveransen skal godkjennes ved mottagelse av varene.

Dersom varene er blitt skadet under transport, skal kunden sørge for å notere dette på fraktbrevet som igjen attesteres av transportør ved mottak av varen.
Kunden skal sørge for at skadet gods med emballasjen oppbevares til besiktigelse, samt melde skaden til Isa Norge AS umiddelbart.

 

Mangler
Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes kunde eller forhold på hans side, har ISA Norge AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering.

 

Produktet anses som levert til rett tid, selv om Leverandøren må rette mangelen eller foreta omlevering.

 

Når ISA Norge AS foretar retting eller omlevering, kan ikke kunde gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 15-femten virkedager regnet fra levering.
 

Reklamasjon
Dersom annet ikke er skriftlig avtalt, selges Produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

Kunde forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kunde skal ved mottak av Produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 15 dager etter mottak, skriftlig reklamere eventuelle avvik.

Eventuell garanti vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for det aktuelle produktet.

 

Erstatningsansvar
ISA Norge AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor ISA Norge AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

 

Produktansvar
Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er ISA Norge AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 10 erstatningsansvar.

 

Force majeure
Er ISA Norge AS forhindret fra å oppfylle avtalen, eller blir en slik oppfyllelsesplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt, eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, ansees dette som force majeure.

Da vil ISA Norge AS sine plikter suspenderes i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.


Tvist, lovvalg og verneting
Denne avtale reguleres av norsk rett.

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger.

Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann.

Ved tvist om betalingsplikt for forfalt gjeld forbeholder ISA Norge AS seg retten til selv å velge om søksmål, uavhengig av denne voldgiftsavtale, skal anlegges for de ordinære domstoler

Oslo Byrett blir å anse som vedtatt verneting.