47 93 82 00
Tom handlekurv
Generelt
Med selskapet menes i disse betingelser ISA Norge AS. For leveringer fra selskapet gjelder disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, såfremt det mellom selskapet og kunden skriftlig ikke er avtalt noe annet. Ved mottakelse av varene anses kunden for å ha godtatt selskapets generelle salgs- og leveringsbetingelser.
 
Tilbud
Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Avtaler som avviker fra tilbudet er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra ISA Norge AS.
 
Priser
En ordre inngås til selskapets normale salgspris i henhold til gjeldende prislister ved ordreinngåelse, med mindre annen pris er avtalt. Selskapet forbeholder seg retten til å regulere prisene i samsvar med myndighetenes bestemmelser dersom endringer skjer før ordren er levert. Det samme gjelder ved økte produksjonskostnader som følge av økte råvarekostnader,  transportkostnader, lønnskostnader endrede valutakurser ol. eller force majeure.
 
Forsendelse/Transport
Oppgitte priser i.h.t. prislister eks. mva. ISA Norge AS påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tilleggs frakt er kr 225.- eks. mva.
 
Levering
Alle varer leveres EXW, frakt vil bli belastet dersom annet ikke er avtalt. Hasteordre/ekspressendinger belastes frakt. Paller vil bli belastet 179,- eks. mva.
 
Direkteleveranse
ISA Norge AS har avtaler med visse leverandører om direkteleveranser. Disse varer leveres fra leverandør direkte til kunden med fakturering via selskapet. Leveringsbetingelser for disse er de samme som respektive leverandør benytter.
 
Betaling
Betalingsbetingelser er 15 dager netto. Betaling etter forfallsdato belastes med forsinkelsesrente ihht Lov om renter ved forsinket betaling. Selskapet har eiendomsrett (salgspant) i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt, jfr. pantelovens paragraf 3-14 følgende. Ved handel på web tas det forbehold om eventuelle prisfeil som kan anses som opplagte feil.

Ansvarsforhold
Kunden er forpliktet til å motta, kontrollere forpakning og signere for mottatt gods ved levering. Antall kolli i leveransen skal godkjennes ved mottagelse av varene. Dersom varene er blitt skadet under transport, skal kunden sørge for å notere dette på fraktbrevet som igjen attesteres av transportør ved mottak av varen. Kunden skal sørge for at skadet gods med emballasjen oppbevares til besiktigelse, samt melde skaden til ISA Norge AS umiddelbart.
 
Mangler
Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes kunde eller forhold på hans side, har ISA Norge AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Produktet anses som levert til rett tid, selv om Leverandøren må rette mangelen eller foreta omlevering. Når ISA Norge AS foretar retting eller omlevering, kan ikke kunde gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8 dager regnet fra levering.

Reklamasjon
Kunde forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kunde skal ved mottak av Produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak, skriftlig reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for det aktuelle produktet.
 
All vareretur skal godkjennes på forhånd og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av ISA Norge AS (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur og retur frakt betales av ISA Norge  AS. Returer utenom disse tilfeller må derfor avtales særskilt og kunde betaler returfrakt. Skaffe- og bestillingsvarer blir ikke tatt i retur.

Ansvar
Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil. Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.

Force majeure
Force majeure foreligger når ISA Norge AS levering hindres av omstendigheter utenfor ISA Norge AS kontroll, så som streik, lockout, pandemier, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. ISA Norge AS skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.
 
Tvist, lovvalg og verneting
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov. Rett Verneting avtales å være Oslo tingsrett.